КОНЦЕПЦІЯ проекту Закону України “Про публічні консультації ”  | Фонд місцевої демократії
Фонд місцевої демократії
Foundation of Local Democracy,
Kharkiv Ukraine
Фонд місцевої демократії (ФМД) - громадська неприбуткова організація, аналітичний центр(THINK TANKS), метою якого є вплив на економічні, політичні та соціальні процеси в Україні, сприяння місцевому самоврядуванню, проведенню реформ, розвитку громадянського суспільства та демократії

КОНЦЕПЦІЯ проекту Закону України “Про публічні консультації ”

Проект

5-images(30 квітня 2015 року)

КОНЦЕПЦІЯ

проекту Закону України Про публічні консультації “ 

Структура

 • Предмет правового регулювання і сфера дії Закону;
 • визначення мети і завдань Закону;
 •  визначення термінів “органи публічної влади” (або суб’єкти владних повноважень), “публічні консультації”, “громадськість”, “заінтересовані особи”, “документи політики” тощо;
 • визначення принципів публічних консультацій;
 • повноваження органів публічної влади у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних консультацій;
 • визначення прав, обов’язків та правил доброчесної поведінки громадськості у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних консультацій;
 • визначення форм і методів проведення публічних консультацій;
 • визначення загального порядку проведення публічних консультацій, в тому числі визначення порядку оприлюднення інформації про проведення публічних консультацій, правила участі представників громадськості у публічних консультаціях;
 • визначення особливостей проведення проактивних публічних консультацій;
 • визначення порядку здійснення державного (публічного) та громадського контролю за проведенням публічних консультацій;
 • визначення правових наслідків непроведення публічних консультацій або порушення порядку, встановленого Законом.

Предмет правового регулювання і сфера дії Закону

Цей Закон визначає порядок проведення публічних консультацій під час розробки та прийняття рішень органами публічної влади з метою врахування та узгодження позицій усіх заінтересованих осіб.

Закон поширюється на усі правовідносини, пов’язані з розробкою та ухваленням документів публічної політики (концепцій, стратегій тощо) та нормативно-правових актів (далі – проектів рішень).

Закон не поширюється на відносини, пов’язані з прийняттям індивідуальних рішень (адміністративних актів) та укладенням адміністративних договорів.

Цей Закон застосовується щодо проведення публічних консультацій Президентом України та Верховною Радою України з урахуванням особливостей їх проведення визначених актами Президента України щодо проектів рішень Президента, а щодо проектів рішень Верховної Ради України, внесених народними депутатами України – Регламентом Верховної Ради України.

Мета та завдання Закону

Публічні консультації проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні публічними справами.

Завданнями Закону є:

- забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів публічної влади, зокрема політичного та нормотворчого процесу;

- залучення громадськості та інших заінтересованих осіб на ранніх стадіях підготовки проектів рішень;

- підвищення якості та легітимності схвалюваних органами публічної влади рішень з урахуванням думки усіх зацікавлених суспільних груп 

Визначення термінів

Органи публічної влади”:

 • Верховна Рада України;
 • Президент України;
 • Кабінет Міністрів України;
 • міністерства, інші центральні органи виконавчої влади;
 • національні комісії регулювання природних монополій (державні колегіальні органи);
 • місцеві органи виконавчої влади;
 • органи влади Автономної Республіки Крим;
 • органи місцевого самоврядування.

 

“Громадськість”:

 • громадяни України;
 • іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
 • громадські об’єднання;
 • політичні партії;
 • професійні спілки та їх об’єднання;
 • творчі спілки;
 • асоціації;
 • організації роботодавців та їх об’єднання;
 • благодійні і релігійні організації;
 • органи самоорганізації населення;
 • недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства і установи, які зареєстровані (легалізовані) в установленому порядку і провадять діяльність на території України 

“Заінтересовані особи” – громадськість, суб’єкти господарювання, а також органи місцевого самоврядування та їх асоціації при ухваленні рішень органами держаної влади

“Публічні консультації” – це спеціальна процедура відкритого діалогу влади і суспільства, яка проводиться органами публічної влади у визначених цим законом формах, з метою зближення позицій заінтересованих осіб та прийняття органами публічної влади легітимних та якісних рішень. 

Принципи публічних консультацій 

Публічні консультації проводяться на основі принципів належного урядування, зокрема:

 • верховенства права;
 • законності;
 • участі;
 • відкритості та прозорості;
 • підзвітності;
 • ефективності

Повноваження органів публічної влади у правовідносинах,

пов’язаних з проведенням публічних консультацій

 • своєчасне інформування громадськості про ініціювання розробки проекту рішення, у тому числі адресне інформування соціально-вразливих груп;
 • обов’язкове і завчасне оприлюднення проекту рішення;
 • створення належних організаційних та технічних умов для проведення публічних консультацій;
 • проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави;
 • залучення громадськості (заінтересованих сторін) до публічних консультацій;
 • надання доступу до супутніх матеріалів для заінтересованих сторін;
 • проведення проактивних консультацій у випадках передбачених Законом;
 • прийняття і розгляд пропозицій заінтересованих осіб з метою їх використання при розробці проектів рішень;
 • інформування громадськості про прийняті рішення;
 • звітування про проведені консультації, прийняті рішення та враховані/невраховані зауваження і пропозиції.

 Права та обов’язки громадськості у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних консультацій

Права громадськості під час проведення публічних консультацій:

 • брати участь у встановленому цим Законом порядку в процесі прийняття рішень на будь-якому його етапі;
 • пропонувати органам публічної влади ініціювати розробку і прийняття рішень;
 • подавати органам публічної влади пропозиції з обговорюваних проектів рішень;
  •  організовувати та проводити публічні заходи (круглі столи, конференції, семінари тощо) за участю посадових осіб органів публічної влади щодо проектів рішень, які є предметом публічних консультацій;
 • отримувати від органів публічної влади, посадових осіб цих органів відомості та інформацію, необхідну для участі в публічних консультаціях. включаючи одержання проектів рішень разом із супутніми матеріалами (за винятком інформації з обмеженим доступом);
 • готувати та розповсюджувати у встановленому порядку у органах публічної влади експертно-аналітичні матеріали, результати соціологічних й інших досліджень з питань, що є предметом публічних консультацій;
 • брати участь у розробці проектів рішень, у разі залучення органами публічної влади до складу своїх консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів;
 • доступу в установленому порядку до приміщення органу публічної влади, або до іншого місця проведення публічних заходів органів публічної влади;
 • здійснювати моніторинг за процесом прийняття та виконання рішень органами публічної влади.

 

Представники громадськості зобов’язані:

 • уникати конфлікту інтересів;
 • надавати органу публічної влади достовірну інформацію;
 • дотримуватися режиму роботи органів влади. 

Загальна процедура проведення публічних консультацій

За загальним правилом, усі проекти рішень, охоплені цим Законом, повинні проходити процедуру публічних консультацій, що передбачає:

 • завчасне оприлюднення проекту рішення та супутньої інформації до нього на офіційному веб-сайті органу публічної влади;
 • обов’язкове оприлюднення, крім проекту рішення, інформації про потенційно заінтересованих осіб; основні питання для консультацій; аналіз проблеми, на вирішення якої спрямовано проект рішення, її причини та варіанти вирішення;
 • отримання пропозицій та зауважень громадськості та інших заінтересованих осіб, як правило в електронній або письмовій формі;
 • опрацювання отриманих зауважень та пропозицій, за можливості їх врахування та доопрацювання проекту рішення;
 • оприлюднення всіх отриманих зауважень і пропозицій;
 • оприлюднення доопрацьованого проекту рішення та звіту про результати розгляду отриманих зауважень і пропозицій.

Одночасно з публічним громадським обговоренням та електронними консультаціями може проводитися вивчення громадської думки.

Для публічних консультацій може використовуватися офіційний веб-сайт органу публічної влади – розробника проекту рішення, або інтегрована “Інтернет-платформа”, де публікуватимуться усі проекти рішень.

Публічні консультації організовує і проводить орган публічної влади у такому порядку:

визначає питання щодо якого буде проводитись публічна консультація;

приймає рішення про проведення публічної консультації;

розробляє план заходів з організації та проведення публічної консультації (у разі потреби);

вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (далі – заінтересовані сторони);

інформує потенційно заінтересовані сторони про проведення публічної консультації;

оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу публічної влади або за відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб;

збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом публічної влади шляху вирішення питання;

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

проводить аналіз результатів обговорення;

оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу публічної влади.

[o1] Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення орган публічної влади може утворювати робочу групу.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України “Про доступ до публічної інформації” та “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Публічні консультації можуть передбачати організацію і проведення публічних заходів:

громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю;

Інтернет-конференцій, відеоконференцій.

Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при органах публічної влади.

Проактивні публічні консультації

Проактивні публічні консультації, тобто консультації, що передбачають крім оприлюднення проекту рішення на офіційному веб-сайті, також вжиття ініціативних заходів щодо виявлення та інформування потенційно заінтересованих осіб і їх залучення до консультацій, в обов’язковому порядку проводяться щодо проектів рішень, які:

стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;

стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

передбачають провадження регуляторної діяльності;

визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

стосуються інтересів осіб з обмеженими можливостями;

стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

визначають порядок надання адміністративних послуг;

стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;

передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

стосуються планування та витрачання бюджетних коштів.

Строк проведення консультацій визначається органом публічної влади і повинен становити не менш як 20 робочих днів.

Проекти регуляторних актів виносяться на обговорення з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Прийом та розгляд пропозицій

Пропозиції та зауваження громадськості подаються індивідуально або колективно в письмовій формі шляхом їх надсилання на поштову адресу органу публічної влади або електронною поштою на адресу, визначену органом публічної влади, а також у інший визначений органом публічної влади спосіб.

Пропозиції та зауваження, що надійшли за результатами публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються відповідним органом публічної влади, за можливості – враховуються.

За результатами публічного громадського обговорення відповідальний орган публічної влади оприлюднює на офіційному веб-сайті та за потреби і за можливості – також у друкованих засобах масової інформації доопрацьований проект рішення (його остаточну версію) та звіт, в якому зазначається інформація про враховані пропозиції та зауваження громадськості, а також обґрунтування щодо відхилених концептуальних пропозицій та зауважень.

Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій та зауважень не надаються та не надсилаються.

Проект рішення передається на розгляд компетентному органу разом із отриманими пропозиціями від громадськості.

У разі відкликання проекту рішення з процесу розробки орган публічної влади, який ініціював процес розробки рішення, розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про відкликання проекту із зазначенням причин відкликання.

Прийняття рішень у терміновому порядку

У разі надзвичайних ситуацій, режим яких встановлено законом, проекти термінових рішень можуть розроблятися і прийматися без дотримання порядку проведення публічних консультацій, передбаченого цим Законом.

Інформація щодо необхідності прийняття рішень в терміновому порядку без публічних консультацій доводиться до відома громадськості не менш ніж за один день до дня прийняття рішення шляхом розміщення такої інформації та проекту рішення на офіційному веб-сайті органу публічної влади та/або поширення залежно від обставин засоби масової інформації.

Обґрунтування необхідності прийняття рішень в терміновому порядку без публічних консультацій доводиться до відома громадськості не пізніше 3[o2]  робочих днів після прийняття такого рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу публічної влади та/або поширення залежно від обставин через центральні або місцеві засоби масової інформації.

 Моніторинг прийняття та виконання рішень

Моніторинг за процесом проведення публічних консультацій, прийняття та виконання рішень органами публічної влади проводиться шляхом збирання та аналізу показників (офіційних статистичних даних та інформації органів публічної влади, подання до них запиту на інформацію). 

Правові наслідки непроведення публічних консультацій та відповідальність за порушення вимог законодавства з питань   проведення публічних консультацій

Проект акта не може бути прийнятий або схвалений органом публічної влади чи його посадовою особою, якщо проект акта не був оприлюднений для публічних консультацій (окрім випадків, передбачених цим Законом). Порушення процедури публічних консультацій, визначеної цим Законом, може бути підставою для скасування відповідного акта у судовому порядку.

Керівники органів публічної влади, керівники структурних підрозділів органів публічної влади та їх посадові особи, на які покладено реалізацію повноважень щодо проведення публічних консультацій, несуть персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства.

 

_______________

 

 


 [o1]Враховуючи попередній блок про «загальну процедуру» – цей блок мені здається зайвим.

 [o2]На мій погляд, тут може бути 5 і навіть більше днів.Оставить комментарий
Інші матеріали

Обмеження прав під час карантину: що «каже» законодавство?
Обмеження прав під час карантину: що «каже» законодавство?

Чи обмежуються права людини та громадянина під час карантину? [Читати далі]

Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку
Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку

Круглі столи, дискусії, експертні обговорення — чисельні заходи, [Читати далі]

Інтелектуали між суспільством і владою
Інтелектуали між суспільством і владою

Який вплив на громадську думку мають інтелектуали? Яку роль — [Читати далі]

СКІЛЬКИ РАЙОНІВ МАЄ БУТИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ?
СКІЛЬКИ РАЙОНІВ МАЄ БУТИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ?

 ПІДСУМКИ ЕКСПЕРТНОЇ ДИСКУСІЇ З ОБГОВОРЕННЯ НОВОГО [Читати далі]

Розділи

 • МС (147)
 • ГС (162)
 • Зверніть увагу (67)
 • Блог (10)
 • Моніторинг видачі віз (2007-2012) (6)
 • Адміністративні послуги (61)
 • Адміністративні послуги. Харків (89)
 • Європейська інтеграція (25)
 • Конкурси (8)
 • Бібліоміст (6)
 • Культура діалогу (69)
 • Діалоги заради миру (27)
 • Новини (290)
 • Статті (41)
 • Видання ФМД (23)

Olga Miroshnyk, Head Foundation of Local Democracy
12, Movchanovskyi vyizd, Office 13 Kharkiv, Ukraine 61001
Phone: +380501626045
E-mail: mirfmd@gmail.com, Web-site: www.fmd.kh.ua Facebook: FMD